Ukazuje Jeremiáš 10,1-5, že bychom na oslavu Vánoc neměli mít vánoční stromek?

Položil jsi dobrou otázku. Jeden můj přítel mi o Vánocích ukázal na tento text jako na „důkaz“, že vánoční stromek je pohanská praktika.

Na úvod vystřihnu a vložím komentář k těmto veršům z Bible Knowledge Commentary:

Jeremjáš 10,1-5. „Vánoční stromek je pohanská praktika. Prvních 16 veršů 10. kapitoly je v závorce. Než Jeremiáš pokračoval v diskusi o nadcházejícím vyhnanství, zaměřil se na povahu Boha, který tento soud přinese. Bůh se obrátil na celý izraelský dům, který zahrnoval i severní království, jež již bylo ve vyhnanství, a vysvětlil mu pošetilost modlářství. Izrael se neměl učit způsobům modlářství, které praktikovaly okolní národy, ani se neměl nechat děsit znameními na obloze. Tato „znamení“ byly nejspíše neobvyklé jevy, jako zatmění nebo komety, které byly považovány za znamení nadcházejících událostí daných bohy.
Takové modlářské praktiky byly bezcenné (heḇel, „dech“; srov. komentář k heḇel v Kaz 1,2), protože uctívaní „bohové“ byli stvořeni svými uctívači (srov. Iz 40,18-20). Člověk pokácel strom, dřevo dal řemeslníkovi, který ho vytvaroval do požadovaného tvaru. Tento „bůh“ pak byl pokryt stříbrem a zlatem a připevněn k podstavci, aby se nekýval. Jakmile člověk boha vyrobil, musel ho odnést na místo určení. Byl bez života jako strašák v melounovém záhonu. Takový „bůh“ jistě nemohl mluvit, aby svým následovníkům předával vědomosti. Bůh tedy nabádal svůj lid, aby se těchto falešných modl nebál. Modly neměly žádnou moc ublížit těm, kdo je ignorovali, ani moc vykonat něco dobrého pro ty, kdo je následovali.
Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. 1983-c1985. Komentář k poznání Bible : Výklad Písma svatého. Victor Books: Wheaton, IL

Pokud máme Jeremiáše 10,1-5 vykládat správně, měli bychom tak činit I ve světle jiných veršů Písma, více než na základě pouhé podobnosti jednoho či dvou slov (např. „strom“). Myslím, že Izajáš 44,12-28 mluví o tomtéž:

12 Kovář pracuje se svým nástrojem a kuje kov nad uhlím. Tvoří ho kladivy, vyrábí ho svou silnou rukou. Dostává hlad a ztrácí energii; nepije vodu a je unavený. 13 Tesař měří; vytyčuje obrys jeho tvaru; škrábe ho dláty a vyznačuje ho kružítkem. Vymodeluje ji podle člověka, jako dobře stavěného muže, a postaví ji do svatyně. 14 Pokácí cedry a pořídí si cypřiš nebo dub. Získává stromy z lesa; zasadí cedr a déšť ho nechá růst. 15 Člověk z něj rozdělá oheň; vezme si z něj trochu a zahřeje se. Ano, rozdělá oheň a upeče si chléb. Pak si udělá boha a uctívá ho; udělá si modlu a klaní se jí. 16 Polovinu spálí v ohni – nad tou polovinou jí maso; upeče si jídlo a nasytí se. Ano, zahřívá se a říká: „Ach, jak se dívám na oheň, je mi teplo.“ A tak se zahřívá. 17 Ze zbytku si udělá boha, svou modlu; klaní se jí a uctívá ji. Modlí se k němu a říká: „Zachraň mě, neboť ty jsi můj bůh!“. 18 Nechápou a nerozumějí, neboť jejich oči jsou slepé a nevidí, jejich mysl nerozlišuje. 19 Nikdo nepřemýšlí sám nad sebou, nechápou ani nerozumějí a neříkají si: ‚Půlku jsem spálil v ohni – ano, chleba jsem upekl na uhlí, maso jsem upekl a snědl. Ze zbytku jsem si měl udělat odpornou modlu? Měl bych se klanět suchému dřevu?“ 20 Živí se popelem, jeho oklamaná mysl ho klame. Nemůže se zachránit a neřekne si: „Není to falešný bůh, kterého držím v pravici?“ 21 Pamatuj na to, Jákobe, Izraeli, vždyť jsi můj služebník! Utvořil jsem tě, abys byl mým služebníkem, Izraeli, nezapomínej na mě. 22 Vinu tvých vzpurných skutků odstraňuji jako mrak, vinu tvých hříchů jako mrak. Vrať se ke mně, neboť já tě chráním.“ 23 Jásej, nebesa, neboť Hospodin zasahuje, křič, podzemní kraje země! Ó hory, vydejte radostný pokřik; i vy, ó lesy a všechny vaše stromy! Vždyť Hospodin chrání Jákoba, skrze Izraele zjevuje svou nádheru. 24 Toto praví Hospodin, tvůj ochránce, ten, který tě utvořil v lůně: „Já jsem Hospodin, který všechno stvořil, který sám roztáhl oblohu, který sám utvořil zemi, 25 který zmaří věštby věštců a pokoří věštce, který převrátí rady mudrců a způsobí, že se jejich rady budou zdát pošetilé, 26 který naplní věštby svých prorockých služebníků a uskuteční oznámení svých poslů, který říká o Jeruzalému: „Já jsem Hospodin! ‚Bude obydlen‘ a o judských městech: ‚Budou obnovena, jeho trosky vzkřísím‘, 27 který říká mořské hlubině: ‚Buď suchá, vysuším tvé mořské proudy‘, 28 který pověřuje Kýra, toho, kterého jsem ustanovil pastýřem, aby splnil všechna má přání a vydal nařízení o Jeruzalému: ‚Bude obnoven‘ a o chrámu: ‚Bude obnoven.'“

Člověk zasadí strom (vlastní prací) a pokácí ho (vlastní prací). Polovinu stromu spálí v ohni (rozhodně mu to nepřináší nic dobrého, kromě toho, že ho to zahřeje a uvaří mu to jídlo). Druhou polovinu člověk přetvoří v jakéhosi „boha“, výrobek svých vlastních rukou. Tohoto „boha“ stvořil a musí ho nosit s sebou. My uctíváme Boha, který nás stvořil a který nás nosí. Jak pošetilé je uctívat něco vyrobeného ze dřeva, a ne jediného pravého Boha.

Mezi naším vánočním stromkem a stromkem z Izajáše nebo Jeremiáše existuje povrchní podobnost. Vánoční stromek je v nejlepším případě symbolem. Není to něco, co uctíváme jako boha. Je to něco, bez čeho se můžeme obejít? Určitě ano. Je však modlou, profánní věcí, kterou uctíváme a v niž vkládáme svou důvěru? Myslím, že ne.

Dokážu přijmout skutečnost, že se někteří mohou zdržet používání vánočního stromku z důvodu svědomí, ale není to věc, o které by se mělo diskutovat nebo kvůli které bychom se měli rozdělovat (viz Římanům 14,1–15,12).

Mohou vám pomoci tyto články na webových stránkách BSF:

Božský vánoční stromek

Měli by křesťané slavit Vánoce?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.