Hfe-mutaatiot ja raudan ylikuormitus potilailla, joilla on alkoholimaksasairaus

Context: Alkoholimaksasairauteen (ALD) liittyy yleensä raudan ylikuormitus, joka voi vaikuttaa sen patogeneesiin lisääntyneen oksidatiivisen stressin ja soluvaurioiden kautta. Kirjallisuudessa on ristiriitaisia raportteja hemokromatoosigeenin (HFE) mutaatioista ja maksasairauden vakavuudesta alkoholipotilailla.

Tavoitteet: Vertailla hemokromatoosigeenin (HFE) mutaatioiden esiintyvyyttä ALD-potilaiden ja terveiden kontrolliryhmien välillä; arvioida HFE-mutaatioiden yhteyttä maksan rautavarastoihin ja maksasairauden vaikeusasteeseen.

Menetelmät: Maksabiopsianäytteet otettiin 63 ALD-potilaalta (rutiinihoidon aikana) ja 52 terveeltä kontrollilta (elektiivisen kolekystektomian aikana). Kaikille henkilöille tehtiin rutiininomaiset maksan toimintakokeet ja HFE-genotyypin määritys (villityyppisten sekvenssien ja C282Y-, H63D-, S65C-, E168Q-, E168X-, V59M-, H63H-, P160delC-, Q127H-, Q283P-, V53M- ja W164X-mutaatioiden toteamiseksi). HFE-mutaatioiden ja maksan liiallisten rautavarastojen, epänormaalin seerumin ferritiinin, maksan fibroosin tai nekroinflammatorisen aktiivisuuden riskin välisiä yhteyksiä arvioitiin monimuuttujaisella logistisella regressioanalyysillä.

Tulokset: ALD-potilailla seerumin ferritiini ja transferriinisaturaatio olivat merkitsevästi korkeammat kuin kontrolleilla (molemmat P<0,05), mutta HFE-mutaatioiden jakauma oli samankaltainen näiden kahden ryhmän välillä. ALD-potilailla vähintään yhden HFE-mutaation ja maksan liiallisten rautavarastojen todennäköisyyssuhde oli 17,23 (95 prosentin luottamusväli (CI): 2,09-142,34, P = 0,008). Vähintään yhden HFE-mutaation esiintyminen ei kuitenkaan liittynyt maksan fibroosin tai nekroinflammatorisen aktiivisuuden lisääntyneeseen riskiin. Aktiivisella alkoholin nauttimisella oli voimakkain yhteys lisääntyneeseen seerumin ferritiiniin (OR = 8,87, 95 % CI: 2,11-34,78, P = 0,003).

Johtopäätös: s ALD-potilailla HFE-mutaatioiden profiili ei poikkea terveistä kontrolleista. ALD-potilailla vähintään yhden HFE-mutaation esiintyminen lisää kuitenkin riskiä saada maksan liialliset rautavarastot, mutta sillä ei ole havaittavia vaikutuksia maksasairauden aktiivisuuteen tai vaikeusasteeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.