Designing Buildings WikiDela din kunskap om byggbranschenwww.designingbuildings.co.uk

Excavator.jpg

 • 1 Introduktion
 • 2 Materialtyper
  • 2.1 Schaktning av matjord
  • 2.2 Schaktning av jord
  • 2.3 Schaktning av sten
  • 2.4 Schaktning av dynga
  • 2.5 Oklassificerad grävning
 • 3 Grävningsändamål
  • 3.1 Skärning och fyllning
  • 3.2 Grävning av diken
  • 3.3 Källargrävning
  • 3.4 Väggrävning
  • 3.5 Brogrävning
  • 3.6 Muddring
  • 3.7 Övergrävning
 • 4 Grävningsstöd
 • 5 Relaterade artiklar på Designing Buildings Wiki
 • 6 Externa resurser

Introduktion

I byggtermer är grävningen en process där man tar bort jord för att bilda ett hålrum i marken.

På små platser eller i trånga utrymmen kan grävning utföras manuellt med hjälp av verktyg som hackor, spadar och skottkärror. För större grävningsarbeten krävs tunga maskiner som bulldozers och backaktorer. För mer information, se Grävmaskiner.

Materialtyper

En vanlig metod för klassificering är efter det material som grävs upp:

Grävning av matjord

Detta innebär att det exponerade skiktet på jordytan avlägsnas, inklusive vegetation eller ruttnande material som kan göra jorden komprimerbar och därmed olämplig för att bära strukturella belastningar. Djupet varierar från plats till plats, men ligger vanligtvis i intervallet 150-300 mm.

Jordgrävning

Detta innebär att jordlagret direkt under matjorden avlägsnas. Det borttagna materialet (kallat ”spill”) lagras ofta och används för att bygga vallar och fundament.

Stengrävning

Detta är borttagning av material som inte kan grävas bort utan att särskilda grävmetoder används, t.ex. borrning (för hand eller med tunga maskiner) eller sprängning med sprängämnen.

Dammgrävning

Detta är borttagning av överdrivet vått material och jord som är olämplig för lagring.

Oklassificerad schaktning

Detta är avlägsnande av en kombination av ovanstående material, t.ex. där det är svårt att skilja mellan de material som påträffas.

Schaktningssyfte

Schaktning kan också klassificeras enligt arbetets syfte:

Skärande och fyllande schaktning

Detta är en schaktningsprocess där materialet som skärs eller avbanas. Den borttagna matjorden och jorden kan användas som fyllning för vallar, upphöjda sektioner och så vidare. Det kan också användas för att bilda en plan yta att bygga på, eftersom upphöjda sektioner av platsen ”skärs av” och flyttas för att ”fylla” lägre sektioner av platsen.

Grävning av dike

Ett dike är en utgrävning där längden vida överstiger djupet. Grunda diken anses vanligtvis vara mindre än 6 m djupa, och djupa diken större än 6 m.

Grävning av diken eller fundament används vanligtvis för att bilda bandfundament, nedgrävda tjänster och så vidare. Valet av teknik och anläggning för utgrävning, stöd och återfyllning av diket beror på faktorer som; syftet med diket, markförhållandena, dikets läge, antalet hinder och så vidare.

De vanliga tekniker som används är:

 • Fullständigt djup, full längd: Lämplig för långa smala diken med litet djup, t.ex. rörledningar och avlopp.
 • Fullständigt djup, successiva steg: Lämplig för djupa diken där arbetena kan ske i sekvens, vilket minskar risken för kollaps.
 • Stegdjup, successiva steg: Lämplig för djupa diken där arbetena kan ske i sekvens, vilket minskar risken för kollaps: Lämplig för mycket djupa diken i trånga områden, djupa grundläggningar och underbyggnader.

Källargrävning

En källare är en del av en byggnad som antingen delvis eller helt ligger under marknivå. För mer information, se Källargrävning.

Väggrävning

Det handlar vanligtvis om att avlägsna matjord och om att skära och fylla ut. För mer information, se Vägbyggen.

Brogrävning

Detta innebär vanligtvis borttagning av material för broars grund och överbyggnader. Arbetet kan delas in i våt-, torr- och bergsgrävning. Undervattensgrävningar kan kräva särskilda metoder för borrning och sprängning. För mer information, se Brobyggnad.

Muddring

Muddring är en process där man gräver upp och tar bort sediment och skräp under vattenytan, vanligtvis från botten av sjöar, floder, hamnar och så vidare. För mer information, se Muddring.

Överutgrävning

Utgrävning som går utöver det djup som krävs för att bilda en underjordisk struktur på grund av förekomst av olämpligt material som måste avlägsnas.

För mer information, se:

Grävningsstöd

Material har olika stabilitetsegenskaper under grävningsarbeten. Materialets ”vilovinkel” beskriver den brantaste vinkel vid vilken det förblir stabilt utan stöd. Den exakta vilovinkeln beror på förekomsten av grundvatten, men några typiska vinklar är:

 • Dränerad lera: 45 grader.
 • Våt lera: 16 grader.
 • Grus och torr sand: 40 grader.
 • Våt sand: 22 grader.

Typen och omfattningen av det tillfälliga stöd som krävs beror på följande faktorer:

 • Stabiliteten och vilovinkeln i undergrunden.
 • Grävningens närhet till fordon, service och byggnader.
 • Nivån på grundvattennivån.
 • Typen/typerna av undergrund.
 • Djupet på utgrävningen.
 • Längden på den tid som utgrävningen kommer att hållas öppen.
 • Tiden på året och väderförhållandena.

Typerna av stöd som kan användas är bland annat:

 • Trästöd: Vanligt förekommande vid låga risker, smala diken, schakt eller huvudpunkter.
 • Trenchboxar: Kan placeras i förgrävda diken i lågrisksituationer.
 • Dikesplattor: Kan placeras i förgrävda diken i lågrisksituationer: Kan vara överlappande eller samverkande och används för att ge kontinuerligt stöd för djupare diken.
 • Markförankringar och bergbultar.
 • Caissons.
 • Cofferdams: Kan vara överlappande eller samverkande och används för att ge kontinuerligt stöd för djupare diken.

Relaterade artiklar på Designing Buildings Wiki

 • Källargrävning.
 • Grundläggning av byggnader.
 • Muddring.
 • Grävmaskiner.
 • Tekniker för markförbättring.
 • Markbyggnad.
 • Massuttag.
 • Övergrävning.
 • Rippning.
 • Vägbyggen.
 • Underbyggnad.
 • Överskott av uppgrävt material.
 • Tillfälliga arbeten.
 • Stöd för diken.
 • Provgropar.
 • Tunneldrivning.
 • Jordarter.
 • Underjordiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.