Hfe-mutationer och järnöverbelastning hos patienter med alkoholisk leversjukdom

Kontext: Alkoholisk leversjukdom (ALD) är i allmänhet förknippad med järnöverbelastning, vilket kan bidra till dess patogenes genom ökad oxidativ stress och cellskador. Det finns motstridiga rapporter i litteraturen om hemokromatos (HFE)-genmutationer och allvarlighetsgraden av leversjukdom hos alkoholiska patienter.

Mål: Att jämföra prevalensen av mutationer i hemokromatosgenen (HFE) mellan patienter med ALD och friska kontroller; att bedöma sambandet mellan HFE-mutationer och leverens järndepåer och leversjukdomens svårighetsgrad.

Metoder: Leverbiopsiprover togs från 63 ALD-patienter (under rutinbehandling) och 52 friska kontroller (under elektiv kolecystektomi). Alla individer genomgick rutinmässiga leverfunktionstester och HFE-genotypning (för att upptäcka vildtypsekvenser och C282Y, H63D, S65C, E168Q, E168X, V59M, H63H, P160delC, Q127H, Q283P, V53M och W164X-mutationer). Sambanden mellan HFE-mutationer och risken för överdrivet järnlager i levern, onormalt serumferritin, leverfibros eller nekroinflammatorisk aktivitet bedömdes genom multivariat logistisk regressionsanalys.

Resultat: ALD-patienter hade signifikant högre serumferritin och transferrinmättnad än kontroller (båda P<0,05), men fördelningen av HFE-mutationer var likartad mellan de två grupperna. För ALD-patienter var oddskvoten för att ha minst en HFE-mutation och överdrivna järndepåer i levern 17,23 (95 % konfidensintervall (KI): 2,09-142,34, P = 0,008). Förekomsten av minst en HFE-mutation var dock inte förknippad med en ökad risk för leverfibros eller nekroinflammatorisk aktivitet. Aktivt alkoholintag visade det starkaste sambandet med ökat serumferritin (OR = 8,87, 95 % CI: 2,11-34,78, P = 0,003).

Slutsats: s ALD-patienter uppvisar inte en differentierad profil av HFE-mutationer jämfört med friska kontroller. Hos ALD-patienter ökar dock förekomsten av minst en HFE-mutation risken för att ha överdrivna järndepåer i levern men har inga påvisbara effekter på leversjukdomens aktivitet eller svårighetsgrad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.