Indien, till stor del ett land av invandrare

Om Nordamerika främst består av nya invandrare är Indien till stor del ett land av gamla invandrare, vilket förklarar den enorma mångfalden. Därav följer att tolerans och lika stor respekt för alla samhällen och sekter är en absolut nödvändighet om vi vill hålla Indien enat. Om man en gång i tiden trodde att dravidierna var Indiens ursprungliga invånare har den uppfattningen sedan dess ändrats avsevärt. Nu är den allmänt accepterade uppfattningen att de ursprungliga invånarna var de fördravidiska urinvånarna, det vill säga förfäderna till de nuvarande stamfolken eller adivasierna (Scheduled Tribes). Detta är den tes som framförs i en dom som avkunnades den 5 januari 2011 av en domstol i Indiens högsta domstol bestående av domare Markandey Katju och domare Gyan Sudha Misra. Denna historiska utläggning kom i Criminal Appeal No. 11 of 2011, som härrör från Special Leave Petition No. 10367 of 2010 i Kailas & Others versus State of Maharashtra TR. Taluka P.S.

Överklagandet var ingivet mot en dom och ett beslut av Aurangabad Bench of Bombay High Court. Högsta domstolens bänk såg i överklagandet ett typiskt exempel på hur många indier behandlar de listade stammarna, eller adivasierna. Fallet gällde Nandabai, 25 år, som tillhör Bhil-stammen, en förtecknad stam i Maharashtra. Hon blev slagen, sparkad och avklädd och ställdes sedan ut naken på byvägen på grund av en påstådd olovlig relation med en man från en högre kast. De fyra anklagade dömdes av Additional Sessions Judge, Ahmednagar, enligt olika avsnitt i den indiska strafflagen och dömdes till fängelse i sex månader, ett år och tre månader i tre fall samt att betala böter i varje fall. De dömdes enligt lagen från 1989 om skydd mot grymheter (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) till fängelse i ett år och böter. Högsta domstolen frikände dem dock från anklagelserna enligt SC/ST-lagen, men bekräftade domarna enligt IPC-bestämmelserna. Var och en av dem ålades att betala 5 000 rupier till offret.

Utdrag ur Högsta domstolens dom (den fullständiga texten finns på www.thehindu.com).

Reklam
Reklam

Bhils är troligen ättlingar till några av Indiens ursprungsbefolkning, som är kända som ”aboriginer” eller Scheduled Tribes (Adivasis), och som numera utgör endast cirka åtta procent av Indiens befolkning. Resten, 92 procent, består av ättlingar till invandrare. Indien är alltså i stort sett ett invandrarland, liksom Nordamerika.

Medan Nordamerika (USA och Kanada) har nya invandrare som huvudsakligen kommit från Europa under de senaste fyra eller fem århundradena, är Indien ett land med gamla invandrare där människor har kommit in under de senaste tiotusen åren eller så. Förmodligen är omkring 92 procent av de människor som bor i Indien i dag ättlingar till invandrare som huvudsakligen kom från nordväst och i mindre utsträckning från nordost. Eftersom detta är en punkt av stor betydelse för förståelsen av vårt land är det nödvändigt att gå in på den i detalj.

Människor migrerar från obekväma områden till bekväma områden. Detta är naturligt eftersom alla vill leva bekvämt. Innan den moderna industrin kom fanns det jordbrukssamhällen överallt, och Indien var ett paradis för dessa eftersom jordbruket kräver plan mark, bördig jord, gott om vatten för bevattning och så vidare, vilket fanns i överflöd i Indien. Varför skulle någon som bor i Indien migrera till till exempel Afghanistan, som har en hård terräng, stenig och bergig och snötäckt under flera månader om året då man inte kan odla någon gröda? Därför kom nästan all invandring och alla invasioner in i Indien utifrån (med undantag för de indier som skickades ut under det brittiska styret som indentured labour och den senaste tidens migration av några miljoner indier till de utvecklade länderna för att hitta jobbmöjligheter). Det finns kanske inte ett enda exempel på en invasion från Indien till utanför Indien.

Indien var ett veritabelt paradis för boskaps- och jordbrukssamhällen eftersom det har plan och bördig mark, med hundratals floder, skogar etc. och är rikt på naturresurser. Därför fortsatte människor under tusentals år att strömma in i Indien eftersom de fann ett bekvämt liv här i ett land som var begåvat av naturen.

Som den store urdupoeten Firaq Gorakhpuri skrev: Sar Zamin-e-hind par aqwaam-e-alam ke firaq/ Kafile guzarte gae Hindustan banta gaya (”I Hind-landet fortsatte karavanerna från världens folk att komma in och Indien fortsatte att bildas”).

Vem var de ursprungliga invånarna i Indien? En gång i tiden trodde man att draviderna var de ursprungliga invånarna. Denna uppfattning har dock ändrats avsevärt senare, och nu är den allmänt accepterade uppfattningen att Indiens ursprungliga invånare var de fördravidiska urbefolkningen, det vill säga förfäderna till de nuvarande stamfolken eller adivasierna (Scheduled Tribes).

The Cambridge History of India (Volume I), Ancient India, säger:

”Man måste dock komma ihåg att när termen ’dravidian’ används på detta sätt etnografiskt, så är den inget annat än en bekväm etikett. Man får inte anta att talarna av de dravidiska språken är aboriginer. I södra Indien, liksom i norra Indien, finns samma allmänna skillnad mellan de mer primitiva stammarna i bergen och djunglerna och de civiliserade invånarna i de bördiga trakterna; och vissa etnologer menar att skillnaden är rasmässig och inte bara ett resultat av kultur…

”Det förefaller alltså troligt att de ursprungliga talarna av de dravidiska språken var utomstående, och att de etnografiska dravidierna är en blandras. I de mer beboeliga regionerna har de två elementen smält samman, medan representanter för aboriginerna fortfarande befinner sig i de fästningar (i kullar och skogar) dit de dragit sig tillbaka innan nykomlingarna gjorde intrång. Om detta synsätt är korrekt måste vi anta att dessa aboriginer under långa tidsåldrar har förlorat sina gamla språk och antagit sina erövrares språk. Den språkliga omvandlingsprocessen, som fortfarande kan observeras i andra delar av Indien, verkar ha genomförts mer fullständigt i söder än någon annanstans.”

”Teorin om att det dravidiska elementet är det äldsta som vi kan upptäcka hos befolkningen i norra Indien måste också modifieras av vad vi nu vet om munda-språken, de indiska representanterna för den austriska språkfamiljen, och de blandade språk i vilka deras inflytande har kunnat spåras. Här verkar det, enligt de bevis som nu finns tillgängliga, som om det austriska elementet är det äldsta, och att det i olika regioner har överlagrats av successiva vågor av dravidiskt och indoeuropeiskt å ena sidan, och av tibeto-kinesiskt å andra sidan…

”Samtidigt kan det knappast råda något tvivel om att de dravidiska språken faktiskt blomstrade i de västra regionerna i Nordindien under den period då språk av indoeuropeisk typ introducerades av de ariska invasionerna från nordväst. Dravidiska kännetecken har spårats både i vedisk och klassisk sanskrit, i prakrits, eller tidiga folkliga dialekter, och i de moderna folkspråken som härstammar från dem. De språkliga lagren tycks således vara ordnade i ordningen-österrikiska, dravidiska, indoeuropeiska.

”Det finns alltså goda skäl att anta att de dravidiska språken, innan de indoariska talarna kom, dominerade både i norra och i södra Indien; men som vi har sett kan man upptäcka äldre element i befolkningarna i båda regionerna, och därför är antagandet att dravidierna är aboriginala inte längre hållbart. Finns det några bevis som visar varifrån de kom till Indien?

”Ingen teori om deras ursprung kan upprätthållas som inte förklarar existensen av Brahui, den stora ön med dravidiskt språk i bergsregionerna i det avlägsna Baluchistan som ligger nära de västra vägarna in i Indien. Är Brahui ett överlevande spår av invandringen av dravidisktalande folk till Indien från väst? Eller markerar det gränserna för ett överflöde från Indien till Baluchistan? Båda teorierna har framförts, men eftersom alla stora folkförflyttningar har skett in i Indien och inte ut ur Indien, och eftersom ett avlägset bergsdistrikt kan förväntas behålla kvarlevorna av gamla raser samtidigt som det är osannolikt att det har koloniserats, tycks den förstnämnda uppfattningen a priori vara den mest sannolika.”

Därmed är den allmänt accepterade uppfattningen nu att Indiens ursprungliga invånare inte var dravidierna utan de fördravidiska Munda-aboriginerna vars ättlingar nu lever i delar av Chotanagpur (Jharkhand), Chhattisgarh, Orissa, Västbengalen osv, Todas i Nilgiris i Tamil Nadu, stamfolk på Andamanöarna, adivasier i olika delar av Indien (särskilt i skogarna och bergen), till exempel Gonds, Santhals, Bhils etc.

Dessa fakta ger stöd för uppfattningen att omkring 92 procent av de människor som lever i Indien är ättlingar till invandrare (även om det krävs mer forskning).

Det är av denna anledning som det finns en sådan enorm mångfald i Indien. Denna mångfald är ett viktigt kännetecken för vårt land, och det enda sättet att förklara den är att acceptera att Indien till stor del är ett invandrarland.

Det finns ett stort antal religioner, kaster, språk, etniska grupper, kulturer etc. i vårt land, vilket beror på att Indien är ett invandrarland. Någon är lång, någon är kort, några är mörka, några har ljus hy, med alla möjliga nyanser däremellan, någon har kaukasiska drag, någon har mongoloida drag, någon har negroida drag osv. Det finns skillnader i klädsel, matvanor och diverse andra saker.

Vi kan jämföra Indien med Kina, som är större både till befolkning och landyta än Indien. Kina har en befolkning på cirka 1,3 miljarder medan vår befolkning är ungefär 1,1 miljarder. Dessutom har Kina mer än dubbelt så stor landyta som vi har. Alla kineser har dock mongoloida drag, de har ett gemensamt skriftspråk (mandarin-kinesiska) och 95 procent av dem tillhör en etnisk grupp som kallas Han-kineser. Därför finns det en bred (men inte absolut) homogenitet i Kina.

Å andra sidan har Indien en enorm mångfald och detta beror på de storskaliga migrationerna och invasionerna till Indien under tusentals år. De olika invandrarna/invadörerna som kom till Indien förde med sig sina olika kulturer, språk, religioner osv. vilket förklarar den enorma mångfalden i Indien.

Då Indien är ett land med stor mångfald är det absolut nödvändigt om vi vill hålla vårt land enat att ha tolerans och lika stor respekt för alla samhällen och sekter. Det berodde på våra grundlagsfäders visdom att vi har en konstitution som är sekulär till sin karaktär och som tillgodoser den enorma mångfalden i vårt land.

Det är alltså Indiens konstitution som håller oss samman trots all vår enorma mångfald, eftersom konstitutionen ger lika stor respekt till alla samhällen, sekter, språkliga och etniska grupper osv. Konstitutionen garanterar alla medborgare yttrandefrihet (artikel 19), religionsfrihet (artikel 25), jämlikhet (artiklarna 14-17), frihet (artikel 21) osv.

Att ge formell jämlikhet till alla grupper eller samhällen i Indien skulle dock inte leda till verklig jämlikhet. De historiskt missgynnade grupperna måste ges särskilt skydd och hjälp så att de kan lyftas upp från sin fattigdom och låga sociala status. Det är därför som särskilda bestämmelser har införts i vår konstitution i artiklarna 15.4, 15.5, 16.4, 16.4A, 46 osv. för att lyfta upp dessa grupper. Bland dessa missgynnade grupper är de mest missgynnade och marginaliserade i Indien Adivasis (STs), som, som redan nämnts, är ättlingar till Indiens ursprungsbefolkning, och som är de mest marginaliserade och lever i fruktansvärd fattigdom med hög andel analfabetism, sjukdomar, för tidig dödlighet osv. Deras svåra situation har beskrivits av denna domstol i Samatha vs. State of Andhra Pradesh and Ors. (AIR 1997 SC 3297, punkterna 12-15). Det är därför en plikt för alla människor som älskar vårt land att se till att ingen skada åsamkas de inskrivna stammarna och att de får all hjälp som krävs för att höja deras ekonomiska och sociala status, eftersom de i tusentals år har utsatts för fruktansvärt förtryck och grymheter. Våra landsmäns mentalitet gentemot dessa stamfolk måste förändras, och de måste få den respekt de förtjänar som Indiens ursprungliga invånare.

Bhils mod accepterades av den store indiske krigaren Rana Pratap, som hade höga tankar om bhils som en del av sin armé.

De orättvisor som gjorts mot Indiens stamfolk är ett skamligt kapitel i vårt lands historia. Stamfolket kallades för ”rakshas” (demoner), ”asuras” och vad vet jag. De slaktades i stort antal, och de överlevande och deras ättlingar förnedrades, förödmjukades och utsattes för alla slags grymheter i århundraden. De berövades sina landområden och drevs in i skogar och kullar där de lever en eländig tillvaro med fattigdom, analfabetism, sjukdomar osv. Och nu försöker vissa människor beröva dem till och med deras skogs- och bergsmark där de bor och de skogsprodukter som de överlever på.

Det välkända exemplet på orättvisa mot stamfolk är berättelsen om Eklavya i Adiparva i Mahabharata. Eklavya ville lära sig bågskytte, men Dronacharya vägrade att lära honom eftersom han betraktade honom som lågt född. Eklavya byggde då en staty av Dronacharya och övade bågskytte inför statyn. Han skulle kanske ha blivit en bättre bågskytt än Arjun, men eftersom Arjun var Dronacharyas favoritelev sa Dronacharya till Eklavya att han skulle hugga av sin högra tumme och ge den till honom som guru dakshina (gåva till läraren som traditionellt ges av eleven efter avslutade studier). I sin enkelhet gjorde Eklavya vad han blev tillsagd.

Detta var en skamlig handling från Dronacharyas sida. Han hade inte ens undervisat Eklavya, så vilken rätt hade han att kräva guru dakshina, och dessutom av Eklavyas högra tumme så att den senare inte skulle bli en bättre bågskytt än hans favoritelev Arjun?

Trots detta fruktansvärda förtryck som de utsattes för har Indiens stammar generellt sett (även om det inte alltid är så) bibehållit en högre etisk nivå än icke-stammarna. De fuskar normalt inte, ljuger inte och begår inte heller andra missgärningar, vilket många icke-tribals gör. De är i allmänhet överlägsna till karaktären jämfört med icke-tribals.

Det är nu dags att göra den historiska orättvisan mot dem ogjord.

Förhållanden som det som vi har att göra med i det här fallet förtjänar ett totalt fördömande och ett hårt straff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.