Co skutečně změnilo Saharu ze zelené oázy v pustinu?

Když si většina lidí představí archetypální pouštní krajinu – s neúprosným sluncem, vlnícím se pískem a skrytými oázami – často si představí Saharu. Ale před 11 000 lety by to, co dnes známe jako největší horkou poušť na světě, bylo k nepoznání. Dnes již zaniklý severní pás Afriky byl kdysi zelený a živý, posetý jezery, řekami, pastvinami a dokonce i lesy. Kam se tedy všechna ta voda poděla?

Archeolog David Wright má nápad: Možná, že lidé a jejich kozy vychýlili rovnováhu a nastartovali tuto dramatickou ekologickou proměnu. V nové studii v časopise Frontiers in Earth Science se Wright rozhodl tvrdit, že lidé by mohli být odpovědí na otázku, která trápí archeology a paleoekology už léta.

Sahara byla dlouho vystavena periodickým záchvatům vlhkosti a sucha. Tyto výkyvy jsou způsobeny mírným kolísáním sklonu zemské osy, což zase mění úhel, pod kterým sluneční záření proniká do atmosféry. V opakovaných intervalech v průběhu historie Země přicházelo během západoafrického monzunového období více sluneční energie a v těchto obdobích – známých jako africká vlhká období – se nad severní Afrikou snáší mnohem více deště.

Díky většímu množství deště se v oblasti objevuje více zeleně, řek a jezer. To vše je známo již desítky let. Ale před 8 000 až 4 500 lety se stalo něco zvláštního: Přechod od vlhka k suchu proběhl v některých oblastech mnohem rychleji, než by se dalo vysvětlit pouhou precesí oběžné dráhy, což vedlo ke vzniku Sahary, jak ji známe dnes. „Vědci tomu obvykle říkají ‚špatná parametrizace‘ dat,“ uvedl Wright e-mailem. „Což znamená, že netušíme, co nám tu chybí – ale něco je špatně.“

Když Wright procházel archeologická a environmentální data (většinou sedimentární jádra a pylové záznamy, všechny datované do stejného časového období), všiml si něčeho, co vypadalo jako vzorec. Všude tam, kde archeologické záznamy ukazovaly přítomnost „pastevců“ – lidí s jejich domestikovanými zvířaty -, došlo k odpovídající změně druhů a rozmanitosti rostlin. Jako by pokaždé, když se lidé se svými kozami a dobytkem proháněli po pastvinách, proměnili za sebou vše v křoví a poušť.

Wright si myslí, že přesně to se stalo. „Nadměrným spásáním travin snižovali množství atmosférické vlhkosti – rostliny vylučují vlhkost, která vytváří mraky – a zvyšovali albedo,“ řekl Wright. Domnívá se, že to mohlo vyvolat náhlejší konec vlhkého období, než lze vysvětlit orbitálními změnami. Tito kočovní lidé také mohli používat oheň jako nástroj obhospodařování půdy, což by ještě zvýšilo rychlost, s jakou se poušť uchytila.

Je důležité si uvědomit, že zelená Sahara by se vždy změnila zpět v poušť i bez zásahu člověka – tak prostě funguje oběžná dráha Země, říká geoložka Jessica Tierneyová, docentka geověd na Arizonské univerzitě. Podle Tierneyové navíc k vysvětlení náhlého přechodu od zeleně k poušti nepotřebujeme nutně člověka.

Místo toho mohou být viníky obyčejné staré vegetační zpětné vazby a změny v množství prachu. „Zpočátku dochází k pomalé změně dráhy Země,“ vysvětluje Tierney. „Jak k tomu dochází, západoafrický monzun trochu zeslábne. Pomalu budete degradovat krajinu, přecházet z pouště na vegetaci. A pak v určitém okamžiku překročíte bod zvratu, kdy se změna urychlí.“

Tierney dodává, že je těžké zjistit, co kaskádu v systému spustilo, protože vše je tak úzce provázáno. Během posledního vlhkého období byla Sahara plná lovců a sběračů. Jak se oběžná dráha pomalu měnila a pršelo méně, lidé by potřebovali domestikovat zvířata, jako je skot a kozy, aby se uživili. „Mohlo se stát, že klima nutilo lidi pást dobytek, nebo že praktiky nadměrné pastvy urychlily denudaci ,“ říká Tierney.

Která z těchto možností přišla dříve? S důkazy, které máme nyní k dispozici, je to těžké říci. „Otázka zní: Jak tuto hypotézu ověříme?“ říká. „Jak izolujeme klimaticky podmíněné změny od role člověka? Je to tak trochu problém slepice a vejce.“ Také Wright upozorňuje, že v tuto chvíli máme důkazy pouze o korelaci, nikoliv o příčinné souvislosti.

Tierneyho však Wrightův výzkum rovněž zaujal a souhlasí s ním, že k zodpovězení těchto otázek je třeba provést mnohem více výzkumů.

„Musíme se zavrtat do vyschlých jezerních dna, která jsou roztroušena po celé Sahaře, a podívat se na údaje o pylu a semenech a pak je porovnat s archeologickými soubory dat,“ řekl Wright. „Při dostatečném množství korelací budeme možná schopni definitivněji vytvořit teorii, proč tempo klimatických změn na konci AHP neodpovídá orbitálním časovým škálám a je nepravidelné v celé severní Africe.“

Tierney navrhuje, že by vědci mohli použít matematické modely, které by porovnaly dopad lovců-sběračů na životní prostředí oproti dopadu pastevců pasoucích zvířata. Pro takové modely by bylo nutné mít představu o tom, kolik lidí v té době na Sahaře žilo, ale Tierney si je jistý, že v oblasti žilo více lidí než dnes, s výjimkou pobřežních městských oblastí.

Přestože posuny mezi zelenou Saharou a pouští představují určitý typ klimatické změny, je důležité si uvědomit, že mechanismus se liší od toho, co dnes považujeme za antropogenní (člověkem způsobenou) klimatickou změnu, která je z velké části způsobena rostoucí hladinou CO2 a dalších skleníkových plynů. Přesto to neznamená, že nám tyto studie nemohou pomoci pochopit, jaký vliv má člověk na životní prostředí v současnosti.

„Je to rozhodně důležité,“ říká Tierney. „Pochopení toho, jak tyto zpětné vazby (smyčky) fungují, by mohlo zlepšit naši schopnost předvídat změny pro zranitelné suché a polosuché oblasti.“

Wright vidí v tomto typu studií ještě širší poselství. „Lidé neexistují v ekologickém vakuu,“ řekl. „Jsme klíčovým druhem a jako takoví masivně ovlivňujeme celý ekologický komplex Země. Některé z nich nám mohou prospívat, ale některé skutečně ohrožují dlouhodobou udržitelnost Země.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.