Hebrews 4King James Version

Sabatní odpočinek pro Boží lid

4 Protože zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále trvá, dávejme pozor, aby nikdo z vás nebyl shledán, že o něj přišel.(A) 2 Vždyť i nám byla zvěstována dobrá zpráva stejně jako jim, ale poselství, které slyšeli, pro ně nemělo žádnou cenu, protože nesdíleli víru těch, kdo poslechli.(B) 3 Nyní my, kteří jsme uvěřili, vcházíme do onoho odpočinku, jak řekl Bůh,

„Tak jsem přísežně prohlásil ve svém hněvu:
„Nikdy nevejdou do mého odpočinku.“ (C)

Ale jeho dílo je dokonáno od stvoření světa. 4 Někde totiž mluvil o sedmém dni těmito slovy: „Sedmého dne Bůh odpočinul od všech svých skutků.“(D) 5 A opět ve výše uvedeném úryvku říká: „Nikdy nevejdou do mého odpočinku.“(E)

6 Protože tedy některým ještě zbývá vejít do toho odpočinku a protože ti, kterým byla dříve zvěstována dobrá zpráva, do něj nevešli pro svou neposlušnost,(F) 7 Bůh opět stanovil určitý den a nazval ho „dnes“. Učinil tak, když po dlouhé době promluvil skrze Davida, jako v již citovaném úryvku:

„Dnes, uslyšíte-li jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce.“(G)

8 Kdyby jim totiž Jozue dal odpočinutí,(H) Bůh by později nemluvil(I) o jiném dni. 9 Božímu lidu tedy zůstává sobotní odpočinek, 10neboť každý, kdo vstoupí do Božího odpočinku, odpočívá i od svých skutků,(J) stejně jako Bůh od svých. 11 Snažme se tedy ze všech sil vstoupit do tohoto odpočinku, aby nikdo nezahynul následováním jejich příkladu neposlušnosti.(L)

12 Boží slovo(M) je totiž živé(N) a činné,(O) ostřejší než jakýkoli dvousečný meč,(P) proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku; soudí myšlenky a postoje srdce,(Q) 13 nic v celém stvoření není skryto před Božími zraky. 14 Vždyť Bůh má pravdu.(R) Všechno je odkryto a obnaženo před očima toho, jemuž musíme skládat účty.

Ježíš, velký velekněz

14 Protože tedy máme velkého velekněze(S), který vystoupil na nebesa,(T) Ježíše, Božího Syna,(U) pevně se držme víry, kterou vyznáváme.(V) 15 Nemáme přece velekněze(W), který by se nedokázal vcítit do našich slabostí, ale máme toho, který byl ve všech pokušeních jako my(X) – a přesto nezhřešil(Y). 16 Přistupujme tedy(Z) s důvěrou k Božímu trůnu milosti,(AA) abychom přijali milosrdenství a nalezli milost, která nám pomůže v nouzi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.