Mangansulfid

Sektion 1. IDENTIFIERING

Produktnamn: Mangansulfid

Produktnummer: Alla tillämpliga produktkoder från American Elements, t.ex. MN-S-02-P , MN-S-03-P , MN-S-05-P , MN-S-04-P

CAS-nummer: 18820-29-6

Relevanta identifierade användningsområden för ämnet: Vetenskaplig forskning och utveckling

Lämna uppgifter om leverantören:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Telefonnummer för nödsamtal:
Inrikes, Nordamerika: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

AVSNITT 2. IDENTIFIERING AV RISKER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
GHS-klassificering i enlighet med 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
Hudirritation (kategori 2), H315
Ögonirritation (kategori 2A), H319
Hudsensibilisering (kategori 1), H317
Akut akvatisk toxicitet (kategori 2), H401
Kronisk akvatisk toxicitet (kategori 2), H411
För den fullständiga texten till de H-angivelser som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
2.2 GHS-etikettelement, inklusive försiktighetsföreskrifter
Piktogram

utropstecken - GHS07 Miljö - GHS09

Signalord Varning
Farduppgift(er)
H315 Orsakar hudirritation.
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Försiktighetsangivelse(r)
P261 Undvik att andas in damm/ rök/ gas/ dimma/ ångor/ spray.
P264 Tvätta huden noggrant efter hantering.
P272 Kontaminerade arbetskläder får inte släppas ut från arbetsplatsen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Bär skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P302 + P352 OM HUD: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort
kontaktlinser, om de finns och är lätta att göra. Fortsätt skölja.
P333 + P313 Om hudirritation eller utslag uppstår: Om ögonirritation kvarstår:
P362 Ta av dig förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.
P391 Samla upp spill.
P501 Bortskaffa innehållet/behållaren till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
2.3 Faror som inte är klassificerade på annat sätt (HNOC) eller som inte omfattas av GHS – inga

Sektion 3. Sammansättning/INFORMATION OM INGREDIENSER

Substanser
Formel : MnS
Molekylvikt : 87,00 g/mol
CAS-nr : 18820-29-6
EC-nr : 242-599-3

Avsnitt 4. FÖRSTA HJÄLPMÅL

Beskrivning av första hjälpen-åtgärder
Allmänt råd
Konsultera en läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.Flytta dig från det farliga området.
Om inandning
Om inandning, flytta personen till frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Kontakta läkare.
Vid hudkontakt
Vaskas av med tvål och rikligt med vatten. Kontakta läkare.
Vid ögonkontakt
Skölj noga med rikligt med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
Om svalt
Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare.
4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda
De viktigaste kända symtomen och effekterna beskrivs i märkningen (se avsnitt 2.2) och/eller i avsnitt 11
4.3 Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs
Ingen uppgifter finns tillgängliga

Avsnitt 5. BRANDBEKÄMPNINGSMÅL

Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Torrt pulver Torr sand
5.2 Särskilda faror som uppstår från ämnet eller blandningen
Inga uppgifter tillgängliga
5.3 Råd till brandmän
Vid behov bär självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning
5.4 Ytterligare information
Inga uppgifter tillgängliga

SAKERHET 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden
Bär andningsskydd. Undvik dammbildning. Undvik att andas in ångor, dimma eller gas. Säkerställ tillräcklig ventilation.
Undvik att andas in damm.
För personligt skydd se avsnitt 8.
6.2 Miljöförsiktighetsåtgärder
Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Låt inte produkten hamna i avlopp. Utsläpp i miljön
måste undvikas.
6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring
Samla upp och ordna bortskaffande utan att skapa damm. Sopa upp och spotta. Spola inte med vatten. Förvara i lämpliga,
slutna behållare för bortskaffande.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
För bortskaffande se avsnitt 13.

Avsnitt 7. HANTERING OCH LAGERING

Försiktighetsåtgärder för säker hantering
Undervik kontakt med hud och ögon. Undvik bildning av damm och aerosoler.Ytterligare bearbetning av fasta material kan resultera i
bildning av brännbart damm. Potentialen för bildning av brännbart damm bör beaktas innan ytterligare bearbetning sker.
Skapa lämplig utsugningsventilation på platser där damm bildas.
För försiktighetsåtgärder se avsnitt 2.2.
7.2 Förutsättningar för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter
Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
Låt aldrig produkten komma i kontakt med vatten under förvaringen. Förvaras inte i närheten av syror.
Luftkänslig. Förvaras på en torr plats.
7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)
Förutom de användningsområden som nämns i avsnitt 1.2 anges inga andra specifika användningsområden

SEktion 8. EXPOSITIONSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

Exponeringskontroller
Att lämpliga tekniska kontroller
Hantera i enlighet med god industrihygien- och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetsdagen.
Personlig skyddsutrustning
Ögon-/ansiktsskydd
Ansiktsskydd och skyddsglasögon Använd ögonskyddsutrustning som testats och godkänts enligt lämpliga statliga standarder, t.ex. NIOSH (USA) eller EN 166(EU).
Hudskydd
Hantera med handskar. Handskarna måste inspekteras före användning. Använd korrekt teknik för att ta av handskarna (utan att röra handskens yttre yta) för att undvika hudkontakt med denna produkt. Kassera kontaminerade handskar efter användning i enlighet med gällande lagar och god laboratoriepraxis. Tvätta och torka händerna.
Kroppsskydd
Komplett dräkt som skyddar mot kemikalier, Typen av skyddsutrustning måste väljas i enlighet med koncentrationen och mängden av det farliga ämnet på den specifika arbetsplatsen.
Aandningsskydd
När riskbedömningen visar att luftrenande andningsskydd är lämpligt, använd en heltäckande partikelandningsapparat av typ N100 (USA) eller andningspatroner av typ P3 (EN 143) som ett komplement till tekniska kontroller. Om andningsskyddet är det enda skyddsmedlet, använd ett hel ansiktsandningsskydd med tillförd luft. Använd andningsskydd och komponenter som testats och godkänts enligt lämpliga statliga standarder som NIOSH (USA) eller CEN (EU).

SEKTION 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
a) Utseende Form: pulver
Färg: grön
b) Lukt Inga uppgifter tillgängliga
c) Lukttröskel Inga uppgifter tillgängliga
d) pH Inga uppgifter tillgängliga
e) Smältpunkt/fryspunkt
Smältpunkt/intervall: 449,85 °C (841,73 °F)
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Ingen data tillgänglig
g) Flampunkt 280 °C (536 °F) vid ca.1,013 hPa (760 mmHg)
h) Avdunstningshastighet Inga uppgifter tillgängliga
i) Brandfarlighet (fast ämne, gas) Inga uppgifter tillgängliga
j) Övre/nedre gränser för brandfarlighet eller explosivitet
Inga uppgifter tillgängliga
k) Ångtryck Inga uppgifter tillgängliga
l) Ångtäthet Inga uppgifter tillgängliga
m) Relativ densitet 3.99 g/cm3 vid 22,5 °C (72,5 °F)
n) Vattenlöslighet 0,006 g/l vid 20 °C (68 °F) – svagt löslig
o) Fördelningskoefficient: noktanol/
vatten
Inga uppgifter tillgängliga
p) Självantändningstemperatur
ca.380 °C (716 °F) vid 1 013 hPa (760 mmHg)
q) Nedbrytningstemperatur
Inga uppgifter tillgängliga
r) Viskositet Inga uppgifter tillgängliga
s) Explosiva egenskaper Inga uppgifter tillgängliga
t) Oxiderande egenskaper Inga uppgifter tillgängliga
9.2 Annan säkerhetsinformation
Inga uppgifter tillgängliga

SEktion 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga uppgifter tillgängliga
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
10.3 Möjlighet till farliga reaktioner
Inga uppgifter tillgängliga
10.4 Förhållanden att undvika
Ingen data tillgänglig
10.5 Inkompatibla material
Starka oxidationsmedel, syror
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter som bildas under brandförhållanden. – Svaveloxider, Mangan/manganoxider
Andra sönderdelningsprodukter – Inga uppgifter tillgängliga
I händelse av brand: se avsnitt 5

Avsnitt 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet
LD50 Oral – Råtta – hona – > 2 000 mg/kg
(OECD Test Guideline 420)
LC50 Inandning – Råtta – hane och hona – 4 h – > 5,34 mg/l
(OECD Test Guideline 403)
Dermalt: Inga data tillgängliga
Ingen data tillgängliga
Hudkorrosion/irritation
Hud – EPISKIN Human Skin Model Test
Resultat: Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Sensibilisering av luftvägar eller hud
– Mus
Resultat: Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.
(OECD Test Guideline 429)
Mutagenitet i groddjurceller
Ingen data tillgänglig
Karcinogenicitet
IARC: Ingen komponent i denna produkt förekommer i halter som är större än eller lika med 0.1% är identifierad som
sannolik, möjlig eller bekräftad cancerframkallande för människor av IARC.
NTP: Ingen komponent i denna produkt som förekommer i halter som är större än eller lika med 0,1% är identifierad som en
känd eller förväntad cancerframkallande av NTP.
OSHA: Ingen komponent i denna produkt som förekommer i halter som är större än eller lika med 0,1% är identifierad som en
känd eller förväntad cancerframkallande av NTP: Ingen komponent i denna produkt som förekommer i halter som är större än eller lika med 0,1 % har identifierats som en
carcinogen eller potentiell carcinogen av OSHA.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgänglig
Ingen data tillgänglig
Toxicitet för specifika målorgan – engångsexponering
Ingen data tillgänglig
Toxicitet för specifika målorgan – upprepad exponering
Ingen data tillgänglig
Aspirationsfara
Ingen data tillgänglig
Övrig information
RTECS: Inte tillgänglig
Män som exponerats för mangandamm uppvisade en minskad fertilitet. Kronisk manganförgiftning involverar främst det centrala nervsystemet. Tidiga symtom är bl.a. matthet, sömnighet och svaghet i benen. Ett stumt maskliknande utseende i ansiktet, känslomässiga störningar som okontrollerbara skratt och en spastisk gång med tendens att falla när man går är fynd i mer avancerade fall. Hög förekomst av lunginflammation har konstaterats hos arbetare som exponerats för
damm eller rök från vissa manganföreningar., Såvitt vi vet har de kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaperna inte undersökts grundligt.
Mage – oregelbundenheter – baserade på mänskliga bevis
Mage – oregelbundenheter – baserade på mänskliga bevis

SEKTION 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
Toxicitet för fisk semi-statiskt test LC50 – Oncorhynchus mykiss (regnbåge) – > 13 mg/l – 96 h
(OECD Test Guideline 203)
semi-statiskt test NOEC – Oncorhynchus mykiss (regnbåge) – 7.8 mg/l – 96 h
(OECD Test Guideline 203)
Toxicitet för daphnia och
andra vattenlevande
invertebrater
statiskt test EC50 – Daphnia magna (vattenloppor) – > 6.1 mg/l – 48 h
(OECD Test Guideline 202)
statisk test NOEC – Daphnia magna (vattenloppor) – > 6,1 mg/l – 48 h
(OECD Test Guideline 202)
Toxicitet för alger statisk test EC50 – Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus) – 4.9
mg/l – 72 h
(OECD Test Guideline 201)
statisk test NOEC – Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus) –
2.6 mg/l – 72 h
(OECD Test Guideline 201)
Toxicitet för bakterier EC50 – aktiverat slam – > 1000 mg/l – 3 h
(OECD Test Guideline 209)
NOEC – aktiverat slam – 1000 mg/l – 3 h
(OECD Test Guideline 209)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga uppgifter tillgängliga
12.3 Bioackumulationspotential
Inga uppgifter tillgängliga
12.4 Rörlighet i jord
Inga uppgifter tillgängliga
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
PBT/vPvB-bedömning finns inte tillgänglig eftersom kemikaliesäkerhetsbedömning inte krävs/inte har utförts
12.6 Andra skadliga effekter
En miljörisk kan inte uteslutas om ämnet hanteras eller bortskaffas på ett icke fackmannamässigt sätt.
Toxiskt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

SEktion 13. Hänsyn vid bortskaffande

Metoder för avfallshantering
Produkt
Omedel överskottslösningar och lösningar som inte kan återvinnas till ett auktoriserat avfallshanteringsföretag. Kontakta ett licensierat professionellt avfallshanteringsföretag för att göra sig av med detta material.
Kontaminerad förpackning
Bortskaffa som oanvänd produkt.

Avsnitt 14. TRANSPORTINFORMATION

DOT (US)
Inte farligt gods
IMDG
UN-nummer: 3077 Klass: 9 Förpackningsgrupp: III EMS-nr: F-A, S-F
Skyddsnamn: ENVIRONMENTALLY HAZAROUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Mangan(II)sulfid)
Marine pollutant:yes
IATA
UN number: 3077 Class: Klass: 9 Förpackningsgrupp: III
Skeppsnamn: Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s. (Mangan(II)sulfid)
För ytterligare information
EHS-märkning krävs (ADR 2.2.9.9.1.10, IMDG-kod 2.10.3) för enkelförpackningar och kombinationsförpackningar som innehåller innerförpackningar med farligt gods > 5L för vätskor eller > 5kg för fasta ämnen.

Sektion 15. REGULATORISK INFORMATION

SARA 302 Components
Ingen kemikalier i detta material omfattas av rapporteringskraven i SARA Title III, Section 302.
SARA 313 Components
Följande komponenter omfattas av de rapporteringsnivåer som fastställs i SARA Title III, Section 313:
Manganese(II) sulfide
CAS-No.
18820-29-6
Revisionsdatum
2007-07-01
SARA 311/312 Faror
Akut hälsofara, kronisk hälsofara
Massachusetts Right To Know Components
Ingen komponenter omfattas av Massachusetts Right to Know Act.
Pennsylvania Right To Know Components
Mangan(II)sulfid
CAS-nr
18820-29-6
Revisionsdatum
2007-07-01
Mangan(II)sulfid
CAS-nr.
18820-29-6
Revisionsdatum
2007-07-01
New Jersey Right To Know Components
Mangan(II)sulfid
CAS-nr.
18820-29-6
Revisionsdatum
2007-07-01
California Prop. 65 Komponenter
Denna produkt innehåller inga kemikalier som enligt delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador.

SEKTION 16. ÖVRIG INFORMATION

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Ovanstående information anses vara korrekt, men den gör inte anspråk på att vara heltäckande och ska endast användas som en vägledning. Informationen i detta dokument är baserad på nuvarande kunskapsläge och är tillämplig på produkten med avseende på lämpliga säkerhetsåtgärder. Den utgör ingen garanti för produktens egenskaper. American Elements kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av hantering eller kontakt med ovanstående produkt. Se baksidan av fakturan eller följesedeln för ytterligare försäljningsvillkor. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. LICENS BEVILJAS FÖR ATT GÖRA OBEGRÄNSADE PAPPERSKOPIOR ENDAST FÖR INTERNT BRUK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.