Zyprexa

Läkemedelsklass: Atypiskt antipsykotikum, Thienobenzodiazepiner

Innehållsförteckning

 • Översikt
 • Hur man tar det
 • Biverkningar
 • Varningar &Försiktighetsåtgärder
 • Läkemedelsinteraktioner
 • Dosering &Missad dosering
 • Uppbevaring
 • Graviditet eller amning
 • Mer information

Översikt

Zyprexa (olanzapin) är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som används för att behandla symtom på psykotiska tillstånd som bipolär sjukdom (manodepressivitet) och schizofreni. Det används för att behandla vuxna och barn som är minst 13 år gamla. Olanzapin kan också användas för att förhindra kräkningar eller illamående orsakade av kemoterapi, en behandling med cancerläkemedel.

Det används ibland i kombination med andra antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel.

Denna information är endast för utbildningsändamål. Inte alla kända biverkningar, negativa effekter eller läkemedelsinteraktioner finns i denna databas. Om du har frågor om dina läkemedel, prata med din vårdgivare.

Detta läkemedel återställer en obalans av två viktiga nervtransmittorer (dopamin och serotonin).

Hur du tar det

Detta läkemedel ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Detta läkemedel kan krossas och tas med mat. Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel.

Biverkningar

Biverkningar som kan uppstå när du tar detta läkemedel är bland annat:

 • Vägdförändringar, viktökning
 • rörelse
 • ryggsmärta
 • konstipation
 • trötthet
 • lätthet
 • lätthet i huvudet
 • svimmelhet
 • magsjuka
 • torkad mun
 • abnormalt gångsätt

Kontakta din läkare omedelbart om du får:

 • ödem (vätskeretention)
 • blodig eller grumlig urin
 • dunkande i öronen
 • talsvårigheter
 • huvudvärk
 • ökad blinkning eller spasmer i ögonlocken
 • musklerna darrar, rycker, eller stelhet
 • blåsesmärta
 • minnesförlust
 • arm/bensvaghet
 • kramp i bröstet

Varningar &Försiktighetsåtgärder

 • Du får INTE ta olanzapin om du har haft en allergisk reaktion när du tagit det tidigare.
 • Tala om för din läkare om du använder tobaksprodukter. Cigarettrökning kan minska detta läkemedels effekt.
 • Tala om för din läkare om du har en historia av bröstcancer, kramptillstånd, svårigheter att urinera, leversjukdom, lågt blodtryck, hjärtsjukdom, trångvinkelglaukom eller om du har problem med att svälja.
 • Du ska INTE köra bil och dina aktiviteter ska begränsas på grund av dåsighet eller yrsel som kan orsakas av att du tar detta läkemedel.
 • Drick rikligt med vatten varje dag när du tar detta läkemedel.
 • Tillbringa INTE långvarig tid i solen; detta läkemedel kan göra dig känslig för värmeslag. Drick mycket vätska när vädret är varmt och klä dig lätt.
 • Om du planerar att genomgå en operation under allmän eller ryggmärgsbedövning inom den närmaste framtiden, tala först med din läkare.
 • Vid överdosering ska du omedelbart söka läkarvård. För icke-nödsituationer, kontakta din lokala eller regionala giftinformationscentral på 1-800-222-1222.

Läkemedelsinteraktioner

Intag av andra lugnande läkemedel tillsammans med olanzapin kan resultera i extra sömniga effekter. Karbamazepin (Tegretol) kan orsaka upp till 50 % avlägsnande av olanzapin från kroppen. Vissa antibiotika, (flurokinoloner), fluvoxamin (Luvox) kan orsaka olanzapintoxicitet. Läkemedel som minskar effekterna av olanzapin är omeprazol (Prilosec) och rifampicin. Prata med din läkare eller apotekare om du tar litium eller har ytterligare frågor om läkemedelsinteraktioner med detta läkemedel.

Dosering & Missad dos

Zyprexa kan tas på full eller tom mage och ska tas exakt enligt föreskrift från din läkare.

Det finns i tablettform i steg om 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg.

Det finns också som sönderfallande tablett i 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg. Denna tablett löses upp i munnen.

En injektion med omedelbar frisättning finns också tillgänglig, och den finns i flaskor med 10 mg.

Tabletten eller den sönderfallande tabletten ska tas vid samma tidpunkt, en gång per dag.

Torka händerna ordentligt innan du hanterar den sönderfallande tabletten. Dra tillbaka folieförpackningen och lägg tabletten direkt på tungan. Försök inte att trycka in pillret genom folien. Tabletten löses upp snabbt; du behöver inte dricka någon vätska.

Ta din nästa dos så snart du kommer ihåg den. Om det är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga schema. Ta inte dubbla doser eller ta extra medicin för att kompensera för den missade dosen.

förvaring

förvara detta läkemedel i den behållare som det kom i, tätt stängd och utom räckhåll för barn. Förvara den vid rumstemperatur och borta från överdriven värme och fukt (helst inte i badrummet). Släng alla mediciner som är föråldrade eller inte längre behövs.

Graviditet/amning

Tag inte detta läkemedel om du är gravid eller funderar på att bli gravid eller om du ammar. Prata med din läkare eller apotekare för mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.