Designing Buildings WikiDel din viden om byggebranchenwww.designingbuildings.co.uk

Excavator.jpg

 • 1 Introduktion
 • 2 Materialetyper
  • 2.1 Udgravning af muldjord
  • 2.2 Udgravning af jord
  • 2.3 Udgravning af sten
  • 2.4 Udgravning af mudder
  • 2.5 Uklassificeret udgravning
 • 3 Udgravningsformål
  • 3.1 Udgravning af snit og fyld
  • 3.2 Udgravning af grøfter
  • 3.3 Kælderudgravning
  • 3.4 Vejudgravning
  • 3.5 Broudgravning
  • 3.6 Udgravning
  • 3.6 Udbagning
  • 3.7 Overudgravning
 • 4 Udgravningsstøtte
 • 5 Relaterede artikler på Designing Buildings Wiki
 • 6 Eksterne ressourcer

Introduktion

I byggetermer er udgravning den proces, hvor man fjerner jord for at danne et hulrum i jorden.

På små byggepladser eller i snævre rum kan udgravningen udføres manuelt ved hjælp af værktøj som hakke, skovle og trillebøre. Ved større udgravningsarbejder kræves der tunge maskiner som bulldozere og bagkaskiner. For yderligere oplysninger, se Udgravningsanlæg.

Materialetyper

En almindelig klassifikationsmetode er efter det materiale, der skal udgraves:

Udgravning af overjord

Dette indebærer fjernelse af det blottede lag af jordoverfladen, herunder vegetation eller rådnende materiale, som kan gøre jorden komprimerbar og derfor uegnet til at bære strukturelle belastninger. Dybden varierer fra sted til sted, men ligger normalt i et interval på 150-300 mm.

Jordudgravning

Dette indebærer fjernelse af jordlaget direkte under muldjorden. Det fjernede materiale (kaldet “spoil”) oplagres ofte og bruges til at bygge dæmninger og fundamenter.

Klippeudgravning

Det er fjernelse af materiale, der ikke kan udgraves uden brug af særlige udgravningsmetoder såsom boring (i hånden eller med tunge maskiner) eller sprængning med sprængstoffer.

Mudderudgravning

Det er fjernelse af overdrevent vådt materiale og jord, der er uegnet til oplagring.

Uklassificeret udgravning

Det er fjernelse af en kombination af ovennævnte materialer, f.eks. hvor det er vanskeligt at skelne mellem de materialer, man støder på.

Udgravningens formål

Udgravning kan også klassificeres efter arbejdets formål:

Skærings- og fyldningsudgravning

Det er en udgravningsproces, hvor det materiale, der skæres eller frilægges. Den fjernede muldjord og jord kan anvendes som fyld til dæmninger, forhøjede strækninger mv. Det kan også bruges til at danne en plan overflade, som der kan bygges på, idet forhøjede dele af grunden “skæres” og flyttes for at “fylde” lavere dele af grunden.

Udgravning af grøfter

En grøft er en udgravning, hvor længden langt overstiger dybden. Lavvandede grøfter anses normalt for at være mindre end 6 m dybe, og dybe grøfter for at være mere end 6 m dybe.

Gravning af grøfter eller fundamenter bruges typisk til at danne stribefundamenter, nedgravede installationer og så videre. Valget af teknik og anlæg til udgravning, understøttelse og opfyldning af grøften afhænger af faktorer som; formålet med grøften, jordbundsforholdene, grøftens placering, antallet af forhindringer osv.

De almindelige teknikker, der anvendes, omfatter:

  • Fuld dybde, fuld længde: Egnet til lange smalle grøfter med lav dybde, f.eks. rørledninger og kloakker.
  • Fuld dybde, successive etaper: Egnet til dybe grøfter, hvor arbejdet kan foregå i rækkefølge, hvilket reducerer risikoen for sammenstyrtning.
  • Etappedybde, successive etaper: Egnet til meget dybe grøfter i snævre områder, dybe fundamenter og underbygninger.

  Udgravning af kælder

  En kælder er en del af en bygning, der enten ligger helt eller delvist under jordoverfladen. For yderligere oplysninger, se Kælderudgravning.

  Vejudgravning

  Dette omfatter typisk fjernelse af muldjord og cut-and-fill. For yderligere oplysninger, se Vejbygning.

  Broudgravning

  Dette omfatter typisk fjernelse af materiale til broers fundamenter og bøjninger. Arbejdet kan underopdeles i våd-, tør- og stenudgravning. Undervandsudgravninger kan kræve særlige metoder til boring og sprængning. For yderligere oplysninger, se Brobygning.

  Bredning

  Bredning er udgravning og fjernelse af sedimenter og affald under vandniveau, typisk fra bunden af søer, floder, havne mv. For yderligere oplysninger, se Udbagning.

  Overudgravning

  Udgravning, der går ud over den dybde, som er nødvendig for dannelsen af en underjordisk struktur, fordi der er uegnet materiale, som skal fjernes.

  For yderligere oplysninger, se: Overudgravning.

  Udgravningsstøtte

  Materialer har forskellige stabilitetsegenskaber under udgravningsarbejder. Materialets “hvilevinkel” beskriver den stejleste vinkel, hvor det vil forblive stabilt uden støtte. Den nøjagtige hvilevinkel afhænger af tilstedeværelsen af grundvand, men nogle typiske vinkler er:

   • Drænet ler: 45 grader.
   • Vådt ler: 16 grader.
   • Grus og tørt sand: 40 grader.
   • Vådt sand: 22 grader.

   Typen og omfanget af den midlertidige støtte, der er nødvendig, afhænger af følgende faktorer:

   • Undergrundens stabilitet og hvilevinkel.
   • Udgravningens nærhed til køretøjer, tjenester og bygninger.
   • Niveauet af grundvandsspejlet.
   • Typen/typerne af undergrund.
   • Dybden af udgravningen.
   • Længden af den tid, udgravningen skal stå åben.
   • Tiden på året og vejrforholdene.

   De typer støtte, der kan anvendes, omfatter:

   • Træstøtter: Bruges almindeligvis til smalle grøfter med lav risiko, skakte eller overkørsler.
   • Grøftekasser: Kan anbringes i allerede udgravede grøfter i situationer med lav risiko.
   • Grøfteplader: Kan være overlappende eller sammenfaldende og anvendes til at give kontinuerlig støtte til dybere grøfter.
   • Jordankre og bjergbolte.
   • Caissons.
   • Cofferdams: Kan være overlappende eller sammenfaldende og anvendes til at give kontinuerlig støtte til dybere grøfter.

   Relaterede artikler på Designing Buildings Wiki

   • Kælderudgravning.
   • Bygningsfundamenter.
   • Udbagning.
   • Udgravning af anlæg.
   • Jordforbedringsteknikker.
   • Jordarbejde.
   • Massetransport.
   • Overudgravning.
   • Rippning.
   • Vejbygning.
   • Underbygning.
   • Overskydende udgravet materiale.
   • Midlertidige arbejder.
   • Graveunderstøttelse.
   • Prøvegravning.
   • Tunnelføring.
   • Jordtyper.
   • Underjordisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.